അവശരും ബലഹീനരും ദൈവസന്നിധിയില്‍ മൂല്യമുള്ളവര്‍

You must be logged in to post a comment Login