എനിക്ക് നീയാകണം!

എനിക്ക് നീയാകണം!

imit‘എനിക്ക് നീയാകണം!’
‘ഞാന്‍ നടന്ന മുഴുവന്‍ വഴിയും നീ നടന്നു തീര്‍ക്കാമോ?’

ചൈതന്യം സ്വന്തമാക്കാത്ത എല്ലാ അനുകരണങ്ങളും വെറും കോപ്രായങ്ങളാണ്.

 

-ഫ്രേസര്‍

 

You must be logged in to post a comment Login