എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ പുരുഷനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ പുരുഷനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ബൈബിളിലുടനീളം ദൈവം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പുരുഷനാമം ഉപയോഗിച്ചാണ്. യേശു എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനാണ്.

ക്രിസ്തു ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു. അവന്‍ വരുമ്പോള്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുതരും എന്നായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ വാഗ്ദാനം.

ഇങ്ങനെ ബൈബിളില്‍ ഉടനീളം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ പുരുഷനാമം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ബി

You must be logged in to post a comment Login