ഒരു ദിവസം ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര തവണ തിരുവോസ്തി സ്വീകരിക്കാം?

ഒരു ദിവസം ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര തവണ തിരുവോസ്തി സ്വീകരിക്കാം?

Hostsപലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ്. ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം വി. കുര്‍ബാനയില്‍ സംബന്ധിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ വീണ്ടും വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാമോ?

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നിയമമായ കാനന്‍ ലോ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ‘ഒരു ദിവസം വി. കുര്‍ബാന ഒരു തവണ സ്വീകരിച്ചതാണെങ്കില്‍ കൂടി, കാനന്‍ ലോയുടെ 921 ഭാഗം 2 പ്രകാരമുള്ള നിഷ്‌കര്‍ഷ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കല്‍ കൂടി വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.’

‘ഒരാള്‍ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിച്ചതാണെങ്കില്‍ കൂടി മരണകരമായ അപകടം മുന്നില്‍ കാണുന്ന പക്ഷം വീണ്ടും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്’ എന്ന് കാനന്‍ ലോ 921 : 21 പറയുന്നു.

രണ്ടു പ്രാവശ്യം പുര്‍ണമായി വി. കുര്‍ബാനയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം പരമാവധി രണ്ടു തവണ പൂര്‍ണായ ഒരുക്കത്തോടെ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാന്‍ സഭ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണിതിനര്‍ത്ഥം.

ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ അംഗീകരിച്ച,  കാനോന്‍ നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പൊന്തിഫിക്കല്‍ കമ്മീഷന്റെ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നു:

ചോദ്യം 1: കാനന്‍ നിയമം 917 പ്രകാരം ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടു തവണ വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാമോ?

മറുപടി: അതെ.

ചോദ്യം 2: എത്ര പ്രാവശ്യം വി. കുര്‍ബാനയില്‍ സംബന്ധിക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാമോ?

മറുപടി: ഇല്ല. രണ്ടിലധികം പാടില്ല.
ഒരു ദിവസം വി. കുര്‍ബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കൂടി മരണകരമായ സാഹചര്യം നേരിടുന്ന പക്ഷം വി. കുര്‍ബാനയില്‍ പങ്കു കൊള്ളാതെ തന്നെ വീണ്ടും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

 

 

You must be logged in to post a comment Login