കേള്‍ക്കാന്‍ ചെവിയില്ലാത്തവരും കേള്‍ക്കട്ടെ…

Woman's ear and cheek, close-up

You must be logged in to post a comment Login