“പരിശുദ്ധ മറിയം കരുണയുടെയും ക്ഷമയുടെയും അമ്മ”

You must be logged in to post a comment Login