പോപ്പിന്റെ ട്വീറ്റ്

പോപ്പിന്റെ ട്വീറ്റ്

KNG-IkT9നമ്മുടെ ജീവിതം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് തീര്‍ച്ചയായും വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. പിതാവിന്റെ ഭവനം.

You must be logged in to post a comment Login