ബുദ്ധിമാന്‍

‘മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും സ്വയം വിഡ്ഢി
എന്നു വിളിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്‍’

ദസ്‌തേയവ്‌സ്‌കി.

You must be logged in to post a comment Login