മദര്‍ തെരേസയുടെ മഞ്ഞകാര്‍ഡിലെ വരികള്‍

മദര്‍ തെരേസയുടെ മഞ്ഞകാര്‍ഡിലെ വരികള്‍

തന്നെ കാണാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞകാര്‍ഡ് നല്കുന്ന പതിവ് മദര്‍ തെരേസയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതില്‍ എഴുതിയിരുന്നത് അഞ്ചുവരികളായിരുന്നു.

നിശ്ശബ്ദതയുടെ ഫലം പ്രാര്‍ത്ഥനയാകുന്നു
പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലം വിശ്വാസമാകുന്നു
വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലം സ്‌നേഹമാകുന്നു
സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഫലം സേവനമാകുന്നു
സേവനത്തിന്റെ ഫലം സമാധാനമാകുന്നു.

ബി

You must be logged in to post a comment Login