ലെഗോ ബ്രിക്കില്‍ ഉദാത്ത ശില്പഭംഗികള്‍

30,000 ലെഗോ ബ്രിക്‌സു കൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച ആറടി ഉയരമുള്ള ക്രിസ്തുരൂപം, അവസാനത്തെ അത്താഴം, വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കിയിലെ മൊസായിക്ക് രൂപം, ഗോത്തിക്ക് വാസ്തുകലയുടെ മാതൃകകള്‍ തുടങ്ങി ലെഗോ ബ്രിക്‌സില്‍ തീര്‍ത്ത മനോഹര ശില്പഭംഗികള്‍ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു.

lego 2

 

 

 

 

 

 

lego 4

 

 

 

 

 

 

 

lego 1

 

 

 

 

 

lego 5

 

lego 9

 

 

 

 

 

 

 

lego 12

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

lego 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lego 8

You must be logged in to post a comment Login