സമര്‍പ്പിതര്‍ ധീരരും പ്രവാചകദൗത്യമുള്ളവരുമാകണം

You must be logged in to post a comment Login