സുഗന്ധംപരത്തുന്ന കൽക്കുരിശ്

വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ…വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ…വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ…വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ…വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ…വലിയ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൽക്കുരിശ്, നാളിതു വരെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവീകനൽവരങ്ങളുടെ ദീപകാഴ്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ….

You must be logged in to post a comment Login