സൗഹൃദം

സൗഹൃദം

friendshipസൗഹൃദം വിശുദ്ധമായ ഒരു ആരാധനാലയമാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ അര്‍ച്ചന. ആത്മാര്‍ത്ഥതയാണ് അവിടുത്തെ ആരാധന.

വിനായക് നിര്‍മല്‍.

You must be logged in to post a comment Login