ഹൃദയപൂര്‍വം

ഹൃദയപൂര്‍വം

heart

 

വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടു ഹൃദയത്തെ മറച്ചു പിടിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹൃദയപൂര്‍വം എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുക എന്നതാണ് നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി… ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നുള്ള നേരിട്ടു ഒഴുകുന്ന വാക്കുകള്‍ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ തൊടാതെ പോകില്ല…..

You must be logged in to post a comment Login