പെസഹായുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടായ്മ: മാര്‍പാപ്പ

പെസഹായുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടായ്മ: മാര്‍പാപ്പ

വത്തിക്കാന്‍:മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങള്‍ മോചിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണെന്നും പെസഹായുടെ ഫലപ്രാപ്തി കൂട്ടായ്മയാണെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ.പെസഹാകാലത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളായ ഇന്നലെ ത്രികാല പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍സന്ദേശം നല്കുകയായിരുന്നു പാപ്പ.

യഥാര്‍ത്ഥ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷണം പൊതുനന്മയാണ്. സാമൂഹ്യനീതിയും പൊതുനന്മയും നടപ്പിലാക്കാതെ സാഹോദര്യം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാനാവില്ല. പങ്കുവയ്ക്കല്‍ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉരകല്ലാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള സഭാസമൂഹഹങ്ങളും പൗരസമൂഹങ്ങളും സാഹോദര്യത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. പാപ്പ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

ഈസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന തിങ്കള്‍ മാലാഖയുടെ തിങ്കള്‍ എന്ന പേരിലാണ് യൂറോപ്പില്‍ ആചരിക്കുന്നത്.

You must be logged in to post a comment Login