സഭയില്‍ സമാധാനവും അനുരഞ്ജനവും ഉണ്ടാകണം

You must be logged in to post a comment Login