പുതുവത്സരാശംസകള്‍!!

പുതുവത്സരാശംസകള്‍!!

ഹൃദയവയലിന്‍റെ മാന്യവായനക്കാർക്ക്
സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും നന്മയുടെയുമായ
നല്ലൊരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു!!

You must be logged in to post a comment Login