ഹോളി വാട്ടറിന്റെ പവറിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?

ഹോളി വാട്ടറിന്റെ പവറിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?

ഹോളി വാട്ടറിന് അത്യത്ഭുതകരമായ ശക്തിയുണ്ട്. ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനായി  പ്രവേശിക്കുന്പോള്‍ നാം വിശുദ്ധ ജലം തൊട്ട് നെറുകയില്‍ പുരട്ടാറുണ്ടല്ലോ.. പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഏകാഗ്രത വരുത്താനും അശ്രദ്ധക്കുറവിനെ അകറ്റാനും കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നാം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്.

അതുപോലെ ലഘുപാപങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കാനും വിശുദ്ധ ജലത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ഹന്നാന്‍ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് വെഞ്ചരിക്കുന്നത് തിന്മയുടെ ശക്തികളെ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാനായിട്ടാണ്.

You must be logged in to post a comment Login